8 (044) 537-79-60

8 (044) 537-79-61

Сайт на реконструкции

 

 

ЧУ 

 ПрАТ «Укравтоінвест» пропонує Вам широкий модельний ряд автомобілів (в т.ч. найновіші моделі) від провідних виробників СНД, Європи та Азії.

Основним видом діяльності нашої компанії є постачання вантажних та легкових автомобілів, комунальної та будівельної спецтехніки.

 Підприємство є активним учасником розгалуженої дилерської мережі таких відомих брендів як МАЗ, КамАЗ, FOTON, Dong Feng, УАЗ, ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ-DAEWOO, Еталон, ПАЗ, Богдан, БОРЕКС, Проторус, Гідромаш, Атеко, Дрогобицький завод автокранів, Автоінвестстрой, Коммаш, МТЗ, ХТЗ, ЮМЗ, та ін.             

  Трудовий колектив нашого підприємства — висококваліфіковані спеціалісти, які працюють в автомобільній галузі вже багато років. Наші фахівці мають досвід постачання різноманітної техніки та обладнання для:

— державних установ;

— державних, комунальних та приватних підприємств гірничодобувної промисловості, автотранспортних підприємств, підприємств легкої та харчової промисловості, сільського господарства та інших;

— міжнародних організацій та в рамках міжнародних договорів (Європейська комісія, Програма розвитку ООН, Уряд США) за програмами TACIS, UNDP, NANNA-LUGARA тощо.

Крім того, ми активно працюємо в сфері продажу автомобілів для народного господарства техніки сільськогосподаського призначення.

 Наші партнери — організації, які надають для клієнтів кредитні і лізингові послуги, послуги страхування  — це відомі банки, провідні лізингові та страхові компанії України, чисельність яких становить більше 50-ти.

Нашими фахівцями здійснюється переобладнання транспортних засобів, зокрема встановлення фургонів (ізотермічних, промтоваринх, кунгів, тощо) та холодильного, газово-балонного та спеціального обладнання (обладнання для санітарних авто, інкасаторські авто та ін).

 Широкий спектр послуг, що надає ПрАТ «Укравтоінвест», також доповнює можливість встановлення додаткового обладнання та тюнингу автомобілів, що виконує Тюнинговий центр, створений на базі підприємства. Технічний персонал Тюнингового центру втілює у життя будь-які мрії водіїв та роблять приємним і комфортним використання автомобіля. 

Окрім здійснення підприємницької діяльності, компанія приймає активну участь у громадському русі та є авторитетним членом таких організацій:

 

  • Київської торгово-промислової палати та Торгово-промислової-палати України;
  • Міжнародної громадської організації «Міжнародна антитерористична єдність» (МАЄ);
  • Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України;
  • Асоціації підприємців та промисловців — постачальників товарів, робіт і послуг для державних потреб»;
  • Асоціації спілки автомобілістів України.

Керівництво компанії періодично виступає на семінарах та круглих столах, що організовуються громадським активом з докладами щодо проблем ведення прибуткового бізнесу та шляхів їх подолання.

Також наше підприємство є переможцем третього всеукраїнського конкурсу  «Кращі організації на ринку державних закупівель — 2005», «Кращі організації на ринку державних закупівель — 2006» та  «Кращий представник Асоціації промисловців та підприємців — 2006».

 

Будемо раді стати Вашим партнером та співпрацювати з Вами 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Мастюк Олег Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.05.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Укравтоiнвест»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

32961233

1.4. Місцезнаходження емітента

Шевченкiвський, 01032, Київ, вул.Старовокзальна, 24

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

044 5377960 044 5377961

1.6. Електронна поштова адреса емітента

office@autoinvest.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.05.2013

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

в газетi «Вiдомостi НКЦПФР» №100 (1604) вiд 31.05.2013

 

31.05.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.autoinvest.com.ua

в мережі Інтернет

30.05.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

’) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

’) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

’) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

’) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія ) протоколу (ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

Примiтки зазначенi за кожною формою


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство «Укравтоiнвест»

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ «Укравтоiнвест»

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

01032

3.1.5. Область, район

Шевченкiвський

3.1.6. Населений пункт

Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Старовокзальна, 24

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 №625899

3.2.2. Дата державної реєстрації

30.05.2013

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

500000

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

500000

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКIБ «Укрсоцбанк»

3.3.2. МФО банку

351005

3.3.3. Поточний рахунок

26001056552500

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АКIБ «Укрсоцбанк»

3.3.5. МФО банку

351005

3.3.6. Поточний рахунок

26001056552500

 

3.4. Основні види діяльності

45.11

Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами

45.20

Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

46.51

Оптова торгiвля компютерами, переферiйним устаткуванням iпрограмним забезпеченням

 

3.8. Інформація про органи управління емітента

1.Вищим органом управлiння являється загальнi збори акцiонерiв.
2.Наглядова рада — представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора.
3.Генеральний директор одноособовий виконавчий орган, здiйснює керiвництво поточної дiяльностi товариства.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім»я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Шиденко Вiктор Миколайович

СН 325724 26.10.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

99.992

Шиденко Євгенiй Вiкторович

СН 624484 14.01.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0.002

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова штатних працiвникiв складає 11 чоловiк. За 2012 рiк фонд оплати працi не збiльшувався.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мастюк Олег Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 385845 07.06.2002 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1969

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ТОВ «АВТЕК»

6.1.8. Опис

Здiйснює повноваження згiдно статуту та отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу
в сумi 28 800 грн.00.коп.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

чергові

позачергові

X

Дата проведення

15.04.2013

Кворум зборів**

100

Опис

1.Прийняття рiшення за наслiдками звiту наглядової ради та звiту генерального директора за 2012 рiк 2. про затвердження рiчної звiтностi Товариства 3. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства (розподiлу прибутку i збиткiв) товариства за 2012 рiк 4. Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi ПАт «Укравтоiнвест» за 2012 рiк

 


9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

Дивiденти за 2012 рiк не нараховувались та не сплачувались.


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.03.2011

112/10/1/11

Територiальне управлiння ДКЦПРФ в м. Києвi та Київськiй обл.

UA 1018831008

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

500000

500000

100

Опис

Торгiвля на зовнiшньому та внутрiшньому ринках цiнними паперами ємiтента не здiйснювалась. Акцiї в лiстингу, делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавалась.

 


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

97

0

0

0

97

0

Опис

Вартiсть власних основних засобiв товариства станом на 31.12.2012 р. становить: -первiсна вартiсть – 359,0 тис. грн.; -знос –359,0 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

445

4745

Статутний капітал (тис. грн.)

500

500

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

0

0

Опис

Для визначення вартостi чистих активiв було складено розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 «Баланс», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. № 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. № 396/3689.

Висновок

Станом на 31.12.2012 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 445,0 тис. грн., що бiльше розмiру статутного капiталу на 3945,0 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

0

X

X

Опис:

Зобов'язань емiтент не має.


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2010

1

0

3

2009

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Акцiонери

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук 

X

Інше (запишіть): Пiдняття рук

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): Позачергових зборiв не скликалось

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів — юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Винагорода є вiдсотком вiд чистого прибутку

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Вiдсутнi будьякi вимоги

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Нового члена не було обрано

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Так

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше (запишіть): За зберiгання протоколiв вiдповiдає Генеральний директор.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнших документiв не iснує

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Так

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

Крiм зазначених не iснує

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Не змiнювало.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Крiм зазначених не iснує

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Крiм зазначених не iснує

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не планує

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

За рiшенням Державного комiтету по цiнним паперам та фондового ринку.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Не приймалось.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднювалось.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Порушень не було.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

ПрАТ «Укравтоiнвест» не є фiнансовою установою.

Перелік власників істотної участі тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Шиденко Вiктор Миколайович

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Порушень не має

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

заходи впливу не застосовувались

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Система управлiння ризиками вiдсутня

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Просимо зауважити, що було самовиявлено помилку в сумi 299 тис.грн. в 2012 роцi яку було виправлено за рахунок нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) по коду рядка 350.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Активи не вiдчуджувались

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Станом на 31.12.2012 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 445,0 тис. грн., що бiльше розмiру статутного капiталу на 3945,0 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

не проводились операцiї з пов'язаними особами

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Рекомендацiї вiдсутнi

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Згiдно договору № 04-50 вiд 19 березня 2013 р. Аудиторською фiрмою «Юрхолдiнг-Аудит», яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва № 3488 вiд 25.11.2004 р. про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, яке видано рiшенням Аудиторської палати № 141/2 проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Укравтоiнвест» за 2012 рiк. Мiсцезнаходження Аудиторської фiрми «Юрхолдiнг-Аудит»: м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54. Телефон/факс: 223-93-20. Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя АБ № 001038 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 02.03. 2010 року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

дiяльнiсть аудитора 9 рокiв

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

3 роки

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

не надавались

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

конфлiктiв не виникала

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

ротацiя не проводилась

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Стягнень не було

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Скарги не розглядались

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Генеральний директор Мастюк Олег Олександрович

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Скарг не було

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Позовiв до суду не було


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Укравтоiнвест»

за ЄДРПОУ

32961233

Територія

за КОАТУУ

803961233

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за КОДУ

32961233

Вид економічної діяльності

за КВЕД

45.11

Середня кількість працівників

11

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса

01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 24

 

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

— залишкова вартість

030

97

0

— первісна вартість

031

385

359

— знос

032

(288)

(359)

Довгострокові біологічні активи:

— справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

— первісна вартість

036

0

0

— накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

97

0

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

32

9

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

1507

8986

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

— чиста реалізаційна вартість

160

1476

4725

— первісна вартість

161

1476

4725

— резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

920

3265

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3904

2715

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

— в національній валюті

230

177

183

— у тому числі в касі

231

0

0

— в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

6174

4722

Усього за розділом II

260

14191

24625

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

1

0

Баланс

280

14289

24625

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

500

500

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

3946

3945

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Усього за розділом I

380

4446

4445

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

318

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4707

5808

Поточні зобов’язання за розрахунками:

— з бюджетом

550

0

0

— зі страхування

570

12

18

— з оплати праці

580

9

9

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

4797

14345

Усього за розділом IV

620

9844

20180

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

14289

24625

 

Примітки

Просимо зауважити, що було самовиявлено помилку в сумi 299 тис.грн. в 2012 роцi яку було виправлено за рахунок нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) по коду рядка 350.

Керівник

Мастюк Олег Олександрович

Головний бухгалтер

Оберемченко Алiна Iгорiвна


Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

12102

37896

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(3246)

(1564)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

11856

36332

Інші операційні доходи

040

18265

29736

Інші доходи

050

3

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

30123

66068

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

(11932)

(31241)

Інші операційні витрати

090

(18068)

(31668)

у тому числі:

091

0

0

092

(0)

(0)

Інші витрати

100

(69)

(59)

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

(30070)

(62968)

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

53

3100

Податок на прибуток

140

(54)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

-1

3100

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Мастюк Олег Олександрович

Головний бухгалтер

Оберемченко Алiна Iгорiвна


Інформація щодо аудиторського висновку

Згiдно договору № 04-50 вiд 19 березня 2013 р. Аудиторською фiрмою «Юрхолдiнг-Аудит», яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва № 3488 вiд 25.11.2004 р. про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, яке видано рiшенням Аудиторської палати № 141/2 проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Укравтоiнвест» за 2012 рiк.
Мiсцезнаходження Аудиторської фiрми «Юрхолдiнг-Аудит»:
м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54.
Телефон/факс: 223-93-20.Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя АБ № 001038 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 02.03. 2010 року. Перевiрка проводилась з 17 по 30 квiтня 2013 р.
Загальний висновок аудитора (аудиторської фiрми):Ми провели аудиторську перевiрку балансу Приватного акцiонерного товариства «Укравтоiнвест», що додається, станом на 31.12.2012 р., а також вiдповiдного звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк. Аудитор не змiг перевiрити iнформацiю про суттєвi аспекти облiкової полiтики Товариства, на пiдставi яких проводиться бухгалтерський облiк та складається фiнансова звiтнiсть, у зв’язку з вiдсутнiстю наказу про облiкову полiтику товариства.Iнвентаризацiя активiв та зобов’язань станом на 31.12.2012 р. Товариством не проводилась.
Виявленi обмеження не мають суттєвого впливу на висловлювання думки аудитора щодо достовiрностi фiнансової звiтностi.На нашу думку, за винятком впливу iнформацiї, викладеної в попереднiх абзацах Аудиторського висновку, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Укравтоiнвест» станом на 31 грудня 2012 р., а також результати його фiнансової дiяльностi за 2012 рiк.Фiнансова звiтнiсть складена у повному обсязi згiдно з Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку i вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV.


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Просимо зауважити, що було самовиявлено помилку в сумi 299 тис.грн. в 2012 роцi яку було виправлено за рахунок нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) по коду рядка 350.

Продовження тексту приміток

Примiтки вiдсутнi

Продовження тексту приміток

Примiтки вiдсутнi

Продовження тексту приміток

Примiтки вiдсутнi